Zmodernizuj swoje gospodarstwo rolne
Modernizacja gospodarstw rolnych to program mający na celu zwiększenie efektywności gospodarstwa rolnego poprzez wprowadzenie nowych technologii produkcji, zwiększenie jakości produkcji gospodarstwa, większą różnorodność produkcji prowadzonej przez gospodarstwo rolne, dopasowanie do wymogów ochrony środowiska naturalnego gospodarstwa, zwiększenie higieny produkcji rolnej i prawidłowych warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie.

Gospodarstwo rolne może otrzymać pomoc w zakresie obejmującym modernizację gospodarstwa albo pomoc na rozwój produkcji roślin i zwierząt. Modernizacja może objąć zarówno produkcję żywności jak i produktów do wytwarzania energii odnawialnej, wsparcia gospodarstwa do zwiększenia sprzedaży wytwarzanej produkcji poprzez grupy producentów zrzeszające gospodarstwa z regionu oraz do zwiększenia zdolności gospodarstwa w zakresie sprzedaży bezpośredniej.

Modernizacja gospodarstwa rolnego może dotyczyć wytwarzania i użytkowania energii odnawialnej do produkcji rolnej prowadzonej przez gospodarstwo rolne. Z zastrzeżeniem, że pomoc może być udzielona jedynie na inwestycje powodujące wzrastanie produkcji, którą gospodarstwo rolne może zbyć. Pomoc dla gospodarstwa ma na celu, aby gospodarstwo rolne dostosowało swój model działania do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Na wdrażanie już istniejących przepisów przez osoby prowadzące gospodarstwo rolne w ramach programu Ułatwiającego start młodemu rolnikowi, które są poparte biznes planem i obejmują gospodarstwa rolne do trzydziestu sześciu miesięcy od momentu kiedy rozpoczęto prowadzić gospodarstwo rolne. Pomoc jest również udzielana dla nowego gospodarstwa, ale maksymalnie do trzydziestu sześciu miesięcy od chwili wejścia w życie nowego standardu w UE.

Beneficjentem pomocy może być osoba fizyczna i prawna prowadząca gospodarstwo rolne. Oczywiście osoba fizyczna, która prowadzi gospodarstwo rolne musi być pełnoletnia i nie może być emerytem. Program wspiera w szczególności gospodarstwa rolne, które do tej pory nie dostały wsparcia. Pomoc jest udzielana do przeprowadzenia inwestycji, które spowodują że gospodarstwo rolne będzie osiągać lepsze wyniki.

Pomoc może być udzielana na inwestycję, która zwiększy racjonalizację produkcji wytwarzanej przez gospodarstwo rolne, pomoże wdrożyć innowacje rolne, czasem zmienić rodzaj produkcji i jakość co w efekcie ma doprowadzić do powiększenia wartości dodanej wytwarzanej przez gospodarstwo rolne. Pomoc może trafić do gospodarstwa rolnego, które inwestuje w ochronę środowiska lub poprawia warunki bytowe i higienę zwierząt. Gospodarstwo, które korzysta z pomocy musi być prowadzone przez osobę wykwalifikowaną i posiadać powierzchnię minimum 4 ESU.

Odstępstwem od wymogu posiadania kwalifikacji jest pomoc dla gospodarstwa prowadzonego przez tak zwanego młodego rolnika. Rzeczywiście gospodarstwo rolne prowadzone przez młodego rolnika wymaga dużych inwestycji i pomocy, dlatego właśnie takie gospodarstwo może otrzymać pomoc ze środków na modernizację gospodarstwa, bez konieczności posiadania wymaganych kwalifikacji, jednak młody rolnik prowadzący gospodarstwo ma obowiązek uzupełnienia wykształcenia.

Wsparcie dotyczy inwestycji o charakterze materialnym i niematerialnym, które przyczyniają się modernizacji produkcji rolnej prowadzonej przez gospodarstwo rolne, a zwłaszcza modernizacji budynków w gospodarstwie poprzez ich budowę albo remont. Modernizacja dotyczy również kupna i zainstalowania przez gospodarstwo rolne nowych maszyn rolniczych i komputerów. Prowadzonych przez gospodarstwo rolne sadów i plantacji oraz nakłady na poprawę infrastruktury, która poprawia efektywność gospodarstwa rolnego w zakresie prowadzenia gospodarstwa i zwiększenia skuteczności sprzedaży produktów rolnych.

Gospodarstwo rolne może uzyskać pomoc na sfinansowanie patentu, kupno licencji, które obejmuje również licencje programów komputerowych, na usługi niezbędne do przygotowania dokumentów technicznych lub ekonomicznych w związku z realizacją i przygotowaniem i nadzorem realizowanego projektu modernizacji gospodarstwa rolnego. Wsparcie poszczególnych rodzajów inwestycji w gospodarstwach będzie ograniczane stosownie do potrzeby ograniczenia produkcji w wybranych sektorach gospodarki.

Statystyczne gospodarstwo rolne w Polsce jest niewystarczająco wyposażone, stąd potrzeba modernizacji większości gospodarstw poprzez rozwój zaplecza technicznego, ustawodawca udziela pomocy dla gospodarstwa również na zakup używanego sprzętu rolniczego, jednak nie może być on starszy niż pięć lat. Istnieje możliwość leasingu maszyn rolniczych.
Jesteś na:   Wiadomości