Gospodarstwo rolne wpływa na przyrodę
Ze względu na dużą powierzchnię upraw gospodarstwo rolne to istotny element krajobrazu. Na gospodarstwo rolne składają się gleby, woda, grunty rolne, użytki zielone, uprawiane rośliny, łąki, zadrzewienia oraz budynki mieszkalne i gospodarcze oraz zwierzęta.

Gospodarstwo rolne ingerując w środowisko naturalne wpływa na przyrodę. Gospodarstwo nowoczesne powinno działać tak, aby jak najmniej ingerować w przyrodę. Poza efektywnością gospodarowania i maksymalizacją produkcji rolnej gospodarstwo powinno pamiętać o ekologii dokładając starań o ochronę wody, powietrza, gleby i zachowując naturalną różnorodność biologiczno-krajobrazową gospodarstwa.

Gospodarstwo rolne może naruszyć bioróżnorodność na kilka sposobów, m. in. prowadząc intensywne gospodarowanie, które powoduje erozję gleby oraz zanieczyszcza wody. Negatywny wpływ ma gospodarstwo, które prowadzi jednorodne uprawy na dużych powierzchniach, gospodarstwo rolne prowadzące nadmierną eksploatację łąk i pastwisk poprzez zbyt częste i intensywne wypasy, zbytnie zadrzewianie łąk. Negatywny wpływ ma również prowadzone przez gospodarstwo rolne osuszanie obszarów podmokłych, które są siedliskiem różnych dzikich zwierząt, niedozwolone, ale prowadzone przez niektóre gospodarstwa rolne wypalanie suchych traw.

Gospodarstwo dbające o ekologie może podjąć szereg działań w celu zachowania bioróżnorodności użytków rolnych, ochrony krajobrazu i środowiska. Gospodarstwo wprowadza płodozmian, stosuje poplony, prowadzi zadrzewienia pasami i sadzi krzewy, dba o stan gruntów, które są ugorowane lub odłogowane i wdraża dobre praktyki rolnicze. Ekologiczne gospodarstwo nie wypala łąk, pastwisk, nieużytków i rowów przydrożnych. Nowoczesne gospodarstwo rolne wdraża również programy rolno-środowiskowe.

W Polsce w celu ochrony przyrody i krajobrazu jest realizowany Krajowy Program Rolno-środowiskowy, który jest skierowany do gospodarstw rolnych. Celem jest, aby gospodarstwo rolne wzięło udział w staraniach o polepszenie stanu środowiska naturalnego. Gospodarstwo rolne wdraża między innymi pakiety rolno-środowiskowe rolnictwa ekologicznego, gospodarstwo zrównoważone, pakiet gospodarstwo rolne utrzymujące łąki ekstensywne, pastwiska, ochronę gleb i wód oraz pakiet wdrażający rodzime rasy zwierząt gospodarskich.


Jesteś na:   Wiadomości