Jak gospodarstwo rolne wpływa na środowisko?
Gospodarstwa rolne zajmują około sześćdziesięciu procent powierzchni Polski, dlatego pojedyncze gospodarstwo rolne w znaczący sposób wpływa na nasze środowisko. Gospodarstwo rolne może zanieczyszczać wodę, grunty i powietrze. Jeśli gospodarstwo niepoprawnie stosuje nawozy może to doprowadzić do zaniku przyrody i negatywnie wpływać na mikroklimat, który ma bezpośredni wpływ na pobliskie ekosystemów. Gospodarstwo prowadząc intensywną produkcję rolną powoduje szkody dla środowiska np. nawozy zawierające azotany i fosforany zanieczyszczają glebę i wodę, gospodarstwo prowadzi niepoprawną gospodarkę ściekami, niektóre gospodarstwa rolne niewłaściwie oczyszczają wodę przed ponownym odprowadzeniem jej do ziemi i wód gruntowych.

Gospodarstwo doprowadza do erozji gleb użytkując je za bardzo intensywnie. Przemysłowa hodowla zwierząt emituje do atmosfery amoniak, siarkowodór i na przykład metan. Rozrastająca się powierzchnia gospodarstwa zmienia w istotny sposób krajobraz lub wyginięcie niektórych gatunków. Najbardziej szkodliwy wpływ gospodarstwo wywiera poprzez niekontrolowany odpływ z wodami z opadów atmosferycznych do wód powierzchniowych związków zawierających azot i fosfor. Powoduje to przeżyźniania wód powierzchniowych. Zasady ograniczające odpływ azotu z użytków rolnych zawiera Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej rekomendowany gospodarstwom w zagrożonych regionach.

Dzięki temu, że statystyczne gospodarstwo wdraża te zasady w ostatnich latach możemy zaobserwować poprawę czystości wód powierzchniowych i podziemnych. Ocena tego czy gospodarstwo poprawnie gospodaruje wynika z zawartości substancji organicznych w glebie. Gleba ulegająca degradacji powoduje mniejszą żyzność, a co za tym idzie gospodarstwo uzyskuje mniejsze plony.
Jesteś na:   Wiadomości