Regulamin

Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego www.gospodarstwo.pl

I. Postanowienia ogólne

Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego www.gospodarstwo.pl zwane dalej „regulaminem” określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z serwisu o nazwie bankziemi.pl, w ramach którego Bank Ziemi zamieszcza informacje z zakresu tematyki nieruchomości i finansów.

II. Definicje

Użyte w serwisie sformułowania oznaczają:

  • • Bank Ziemi - oznacza firmę Bank Ziemi, ul. Sikiryckiego 4/31, 10-691 Olsztyn, będącą twórcą i właścicielem praw do serwisu tematycznego, uprawnionymi do dysponowania jego zasobami,
  • • Serwis - serwis tematyczny www.gospodarstwo.pl o tematyce nieruchomości oraz finansów,
  • • Zasoby Serwisu - oznaczają udostępniane w serwisie, na zasadach i w zakresie określonym w regulaminie materiały, które obejmują informacje, ogłoszenia o pracy, artykuły i formularze kontaktowe Użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny,
  • • Serwis informacyjny - oznacza zasoby serwisu, do których wszyscy Użytkownicy mają dostęp bez konieczności dokonywania procedury rejestracji,
  • • Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z zasobów Serwisu w zakresie przewidywanym przez niniejszy Regulamin

III. Określenie zasad dostępu użytkowników do zasobów serwisu

1. Dostęp do serwisu informacyjnego nie wymaga spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonywania rejestracji w systemie Serwisu.

IV. Zobowiązania Internetowego Biura Nieruchomości Mieszkaniowo.pl

1. Bank Ziemi zapewnia Użytkownikom indywidualnym nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony

V. Zobowiązania użytkownika indywidualnego

1. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami regulaminu i dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik może korzystać z zasobów serwisu jedynie na własny użytek osobisty. Co znaczy w szczególności, że w odniesieniu do danych i innych materiałów publikowanych w zasobach serwisu, podlegających ochronie prawem autorskim i takich które ochronie prawem autorskim nie podlegają, zabronione jest wykorzystywanie wyżej wymienionych materiałów w prowadzonej przez Użytkownika działalności komercyjnej.

VI. Odpowiedzialność Stron

1. Bank Ziemi oświadcza, że materiały i informacje, które zawierają zasoby serwisu zbiera i redaguje z należytą starannością. Publikowane informacje nie są ofertą w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Bank Ziemi nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podejmowane w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i tekstów publikowanych w Serwisie.

3. Bank Ziemi nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów serwisu, które wystąpiły w wyniku awarii systemu łączności telekomunikacyjnej i za pozostałe skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkody przez nie wywołane.

VII. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu

1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po podaniu danych przed zawarciem umowy oraz po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym.

2. Dane przetwarzane są w celach kontaktowych, marketingowych, statystycznych i archiwizacyjnych. Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z pośrednictwem nieruchomości, doradztwem finansowym, które polega na pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytu hipotecznego lub na pomocy w wyborze inwestycji z nieruchomości.

3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Bank Ziemi, ul. Sikiryckiego 4/31, 10-691 Olsztyn. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z Administratorem.

4. Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację powyższych usług. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

5. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

6. Skorzystanie z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych i domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu oraz z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, jest realizowane przez wysłanie wiadomości na adres kontakt@gospodarstwo.pl, wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

7. Domaganie się usunięcia danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z systemu Serwisu.

8. Użytkownik zaznaczając odpowiednie okna w formularzu rejestracyjnym, ma prawo odmowy lub wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma prawo w dowolnym terminie zażądać od administratora danych usunięcia niniejszej zgody. Aby skorzystać z prawa do usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej wystarczy wysłać pocztą elektroniczną do administratora danych, na adres kontakt@gospodarstwo.pl, stosowne żądanie podając imię i nazwisko Użytkownika.

9. Rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami, w trosce o jakość usług mogą być rejestrowane.

VIII. Postanowienia końcowe umowy

1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom poprzez umieszczenie na stronie WWW Serwisu.

3. Żadna ze Stron nie może przenosić na inne osoby uprawnień wynikających z Umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

4. Wszystkie uwagi, komentarze i pytania o sposób działania Serwisu można wysyłać na adres siedziby Banku Ziemi lub na adres e-mail: kontakt@gospodarstwo.pl

5. Reklamacje dotyczące Serwisu można zgłaszać za pomocą poczty e-mail na adres: kontakt@gospodarstwo.pl

6. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego mogą być wysłane zainteresowanym listem tradycyjnym lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Bank Ziemi zgłaszanego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 1 miesiąc, licząc od daty zgłoszenia reklamacji.

7. Strony Umowy zobowiązują się próbować polubownie rozstrzygać spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

8. W przypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo Sąd Gospodarczy.

zielony newsletter

oferty ziemi rolnej
i wiadomości o rynku
ziemi na maila

Zwrot kosztów za modernizację gospodarstwa
Gospodarstwo rolne może otrzymać pomoc w postaci refundacji nawet do 75% kosztów modernizacji gospodarstwa. Jedno gospodarstwo rolne może otrzymać pomoc do...
Zmodernizuj swoje gospodarstwo rolne
Modernizacja gospodarstw rolnych to program mający na celu zwiększenie efektywności gospodarstwa rolnego poprzez wprowadzenie nowych technologii produkcji, z...
Rodzinne gospodarstwo rolne
Wieloletnia tradycja rodzinnego gospodarstwa rolnego dorównuje gospodarstwu domowemu. Prowadząc gospodarstwo rolne rodzinne stanowiącego własność konkretn...
Gospodarstwo rolne wpływa na przyrodę
Ze względu na dużą powierzchnię upraw gospodarstwo rolne to istotny element krajobrazu. Na gospodarstwo rolne składają się gleby, woda, grunty rolne, uż...
Definicja nabycia gospodarstwa rolnego
Szerszej analizy wymaga pojęcie nabywam gospodarstwo rolne na gruncie art. 554 k.c. Definicja pojęcia nabycie gospodarstwa rolnego wpływa na zastosowanie ins...
Gospodarstwo rolne chce zielonego wzrostu
W reakcji na propozycję zielonego ograniczenia przez gospodarstwo rolne rekomendowaną przez Komisję Europejską, komitety zrzeszające gospodarstwa rolne naw...
Jak gospodarstwo rolne wpływa na środowisko?
Gospodarstwa rolne zajmują około sześćdziesięciu procent powierzchni Polski, dlatego pojedyncze gospodarstwo rolne w znaczący sposób wpływa na nasze śr...
Otrzymałeś w spadku gospodarstwo rolne?
Jeśli otrzymałeś w spadku gospodarstwo rolne jest one wolne od podatku od spadków i darowizn, jednak niektóre urządzenia i budynki, które posiada gospoda...
Konkurs bezpieczne gospodarstwo rolne
Nowy konkurs dla rolników prowadzących gospodarstwo pod hasłem: Bezpieczne gospodarstwo rolne, w konkursie mogą wziąć udział również osoby interesując...
Więcej osób kupiło gospodarstwo z ANR
Rośnie zapotrzebowanie na gospodarstwo z zasobów ANR, kupujący gospodarstwo nabyli łącznie grunty o powierzchni ponad 125 tysięcy hektarów gruntów, to ...
Duże gospodarstwo kupisz wkrótce tylko z drugiej ręki
Chcesz kupić duże gospodarstwo, śpiesz się. Ministerstwo rolnictwa deklaruje, że nie chce sprzedawać dużych gospodarstw, a pozostałą ziemię zaoferuje ...
Jesteś na:   Start